PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Screenshot 2022-12-28 at 20.19
Phụng Vụ Lời Chúa zondag 14 door het jaar C CN 03.07.2022
(Luca 10, 2) Bài Ðọc I:  Is 66, 10-14c “Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó“. Trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó,...
Screenshot 2022-12-28 at 20.20
Phụng vụ Lời Chúa CN XIII TN C CN 26.06.2022
(1 V 19, 16b. 19-21) Bài Ðọc I:   1 V 19, 16b. 19-21 “Êlisê đi theo Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê,...
Screenshot 2022-12-28 at 20.23
Phụng vụ Lời Chúa - Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kito năm C
Bài Ðọc I:   St 14, 18-20 “Ông mang bánh và rượu tới“. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của...
Screenshot 2022-12-28 at 20.25
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C
Bài Ðọc I:    Cv 2, 1-11 “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề...