PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Screenshot 2022-12-28 at 20.09
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 18 Thường Niên Năm C CN 31. 07.2022
“Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”. Trích sách Giảng Viên.  Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì...
Screenshot 2022-12-28 at 20.13
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 17 Thường Niên Năm C Cn 24.07.2022
Bài Ðọc I:      St 18, 20-32 “Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”. Trích sách Sáng Thế.  Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu la của dân...
Screenshot 2022-12-28 at 20.15
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 17 TN -C door het jaar C Zondag 17.07.2022
                  ( Phúc âm: Luca 10, 38-42 ) Bài Ðọc I:    St 18, 1-10a “Ðối với Thiên Chúa...
Screenshot 2022-12-28 at 20.17
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 15 Thường Niên Năm C CN 10.07.2022
Bài Ðọc I:   Ðnl 30, 10-14 “Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên...