PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Screenshot 2022-12-28 at 21.00
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh / Lezingen van Kerstmis – dagmis – jaar A, B en C
Tải xuống dạng pdf / Download als PDF Klik hier voor Nederlandse versie                  Phụng Vụ Lời Chúa       ...
Screenshot-2022-12-28-at-21.03
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C / Lezingen van 4e Zondag van Advent C jaar 19-12-2021
Bài Ðọc I: Mk 5, 2-5a“Nơi ngươi sẽ xuất hiện Ðấng thống trị Israel”. Bài trích sách Tiên tri Mikha.Ðây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trongtrăm ngàn phần đất Giuđa,...
Screenshot 2022-12-28 at 21.05
Phụng vụ Lời Chúa CN 3 Mùa Vọng C | Lezingen van 3e Zondag van Advent C jaar 12-12-2021
Tải xuống dạng pdf / Download als PDF Klik hier voor Nederlandse versie Phụng Vụ Lời Chúa  Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C Bài Ðọc I:     Xp 3, 14-18a “Chúa sẽ hân...
Screenshot-2022-12-28-at-21.09
Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm C, và Thông Tin chung của GX CN 05-12-2021
V/V: Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C, và Thông tin Giáo Xứ Cn 05.12.2021 Chủ đề suy niệm: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13