PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Screenshot 2022-12-28 at 20.47
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay C 06. 03. 2022
Bài Ðọc I:    Ðnl 26, 4-10 “Dân được chọn tuyên xưng đức tin”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi...
Screenshot 2022-12-28 at 20.49
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật 8 TN NĂM C
Bài Ðọc I:   Hc 27, 5-8 “Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói”. Trích sách Huấn Ca. Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng...
Screenshot 2022-12-28 at 20.53
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật VII TN C Cn 20.02.2022
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VII TN năm C Bài Ðọc I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23“Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay”. Trích sách Samuel quyển...
Screenshot 2022-12-28 at 20.57
Phụng Vụ Lời Chúa Bài đọc Lễ Thánh Gia Cn 26. 12. 2021
Tải xuống dạng pdf / Download als PDF Klik hier voor Nederlandse versie Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm C  Cn 26.12.2021 Bài Ðọc I:    Hc 3, 3-7. 14-17a “Ai kính sợ Chúa,...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13