Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ Kính Thánh Bổn Mạng Giáo Xứ CN 18.09.2022. Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Cha Mẹ đỡ đẩu thêm sức, thư mời Họp Qúy Vị Đại Diện và thông tin khác

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *