Thành Kính Phân Ưu tang gia anh Phaolo Bùi Đặng Khôi Nguyên

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin

Cùng thân bằng quyến thuộc , bạn hữu xa gần:

Chồng, cha, anh, con, cháu cuả chúng tôi là

Phaolô Bùi Đặng Khôi Nguyên

Sinh ngày 31.05.1973 tại Sàigòn

Đã được Chuá gọi về lúc 11 giờ 10 ngày 26-11-2019

tại tư gia Nieuwegein. Hưởng dương 46 tuổi.

Thánh lễ An táng và tiễn đưa linh cửu được cử hành tại

Thánh đường Nicolaaskerk

Utrechtsestraatweg 8, 3438 AK Nieuwegein

vào lúc 10 giờ 30 Thứ bảy 30-11-2019

Sau Thánh lễ xin mọi người đến Hội trường De Bazuin

Nedereindseweg 4, 3438 AD Nieuwegein

Tang gia kính báo

Vợ: Bà Quả phụ Phạm Thị Tuyết Nhung

và hai con: An Lộc (Andy) & Thiên Ân (Tim) 

Các em: Bùi Hồng Nguyên, chồng và các con

& Bùi Hương Nguyên, chồng và các con 

& Bùi Khoa Nguyên và vợ

Cha mẹ: Bùi Năng Phán & Đặng Thị Lái

Bà cố: Trần Thị Ơn

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Phaolô

Lời cầu nguyện thay của lễ

Xin miễn phúng điếu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *