Anton Nguyễn Xuân Hoàn đã an nghỉ trong Chúa ngày 04-01-2023 tại bệnh viện Elkerliek, Helmond.