CÁO PHÓ

Cao Pho Phanxico Vu Trong Dung
Tk Phân Ưu tang gia ông Phanxico Vũ Trọng Dũng 30 maart 2022
Tk Phân Ưu tang gia anh Phero Phạm Quang Thủy RIP 30. 03. 2022 Nijmegen
Thành Kính Phân Ưu gđ AC Nguyễn Xuân An (Ede) về sự ra đi của người mẹ