CÁO PHÓ

Thành Kính Phân Ưu Tang Gia bà cố Maria Cao thị Lụa ( Loan ) RIP Phước Lâm, Việt Nam
Cụ bà Maria Đoàn Thị Điểm, mẹ của chị Yến ( Nam) ( Leusden ) RIP 06. 05. 2022 te Denmarkt TKPU
Tk Phân Ưu tang gia người quá cố Maria Vũ Thị Thu Hồng ( Heerhugowaard) RIP 23. 04. 2022
Thư Tri Ân của Tang Gia bà qủa phụ Đào Xuân Am ( nhũ danh Trần thị Hằng) ( Zwolle)