CÁO PHÓ

Thành Kính Phân Ưu tang gia người quá cố Giuse Nguyễn Văn Hỳ RIP Phước Lâm Bà Rịa VN
Thành Kính Phân Ưu tang gia người quá cố Vicente Nguyễn Văn Bổn (Breda)
Thành Kính Phân Ưu tang gia người quá cố Đoàn Như Đặng
Thánh Lễ An Táng Lm Giuse Trần Đức Hưng cha Cựu Quản Nhiệm GX NVCTTĐVN-HL