LƯU TRỮ

Hình Lễ Giáng Sinh gx. NVCTTD
Hình Lễ kết thúc năm thánh 2016
Hình Quối tuần Cao niên 2016
Hình Lễ tạ ơn 2016 tại Bussum