LƯU TRỮ

HÀNH HƯƠNG BANNEUX 2018
Bao Muc Vu GX Thang 7-9
Lời tạ ơn của Tang Gia cụ bà Anna Trần Thị Đượm
Cáo Phó Phanxicô Xavie Nguyễn Ngọc Căn