LƯU TRỮ

Phim Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ ngày 16-9-2018 ở Vinkeveen
Anh Le BM Giáo Xứ NVCTTĐ_Việt Nam-Hòa Lan
Bao Muc Vu GX Thang 10-12
Phim Hành Hương Banneux 2018