LƯU TRỮ

lời cảm ơn Gia đinh Thiện Thanh
photos: Lễ Kính Mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Bao Muc Vu GX Thang 9-11
Bao Muc Vu GX Thang 3-6