LƯU TRỮ

Cảm Tạ cho bà cụ Maria Hồ Thị Thỏn
Gia đình chúng con xin hết lòng tri ân: – Đức ông Phêro Trần Văn Hòa cựu Quản nhiêm Giáo xứ Các thánh tử Đạo Việt Nam – Cha Phaolô Phạm Đình Hiện Quản nhiệm Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo...
Thành Kính Phân Ưu tang gia anh Phaolo Bùi Đặng Khôi Nguyên
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Cùng thân bằng quyến thuộc , bạn hữu xa gần: Chồng, cha, anh, con, cháu cuả chúng tôi là Phaolô Bùi Đặng Khôi Nguyên Sinh ngày 31.05.1973 tại Sàigòn Đã được...
Thư Cảm Ơn của anh Trần Đăng Hoàng ( Almere)
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia và Tang Quyến bà Cố cha Giuse Nguyễn Thanh Tuấn(BÐH Gia Ðình LCTX HL