LƯU TRỮ

TT GX Bài đọc Thánh lễ CN 3 Mùa Vọng A Cn 11.12.2022. Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Giúo mua hàng gây qũy giáo xứ, Thánh Lễ Tết và thông tin GX
Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland Cothen 09.12.2022 V/v: CN 3 Mùa Vọng A, Cn 11.12.2022, Thư Mời tham...
TT GX Bài đọc Thánh lễ CN 2 Mùa Vọng A Cn 04.12.2022. Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Giúp mua hàng gây qũy giáo xứ, Thánh Lễ Tết và thông tin GX
Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland Cothen 06.12.2022 V/v: CN 2 Mùa Vọng A, Cn 04.12.2022, Thư Mời tham...
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia anh chị Trần Thị Mai Huyền - Bình Hoorn
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia anh chị Linh Cấp - Den Hoorn