LƯU TRỮ

Thông tin Giáo Xứ và Thánh Lễ TT Chúa Nhật IV Mùa Chay (MC) B Cn 14.03.2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen
Báo Mục Vụ Giáo Xứ T3 - T5
Cáo phó của tang gia Giuse Đỗ văn Đắc
Bao MVGX 12-02