LƯU TRỮ

Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Chúa Nhật Kính Mừng Trọng Thể Chúa Giêsu Kito Phục Sinh CN 04.04.2021 vào lúc 14.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen
Thành Kính Phân Ưu - Phêro Hà Thanh Thắng
Thông tin Trực tuyến Tưởng Niệm CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU thứ sáu 02.04.2021 vào lúc 15.00 giờ tại nhà thờ Cothen
Aartsbisdom Utrecht: Chrismamis dit jaar online te volgen
Vanwege de coronamaatregelen vindt de Diocesane Chrismaviering dit jaar in zeer beperkte kring plaats. Dit gebeurt op woensdag 31 maart om 15.00 uur in de O.L.V. kerk te Apeldoorn. De kerk zal niet toegankelijk...