LƯU TRỮ

Thành Kính Phân Ưu tang gia người quá cố Maria Trần Đinh thị Thúy ( Thụy Sĩ ) RIP
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố bà cụ Maria Nguyễn thị Nhã RIP Breda
ThànhKính Phân Ưu tang gia và tang quyến của bà cụ Maria Trần Thị Tháp RIP tại Đức Quốc
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Anna Võ Thị Thuyền Lelystad