LƯU TRỮ

Kính Mời Qúy Vị Đại Diện Giáo Khu, Hội Đòan và Các Ban Ngành trong Giáo Xứ tham dự buổi họp thứ bảy ngày 16-10-2021 từ 13.00 – 16.00 giờ tại nhà xứ Cothen
Báo Mục Vụ tháng 9-11 năm 2021
Thành Kính Phân Ưu GĐ AC Nguyễn Xuân An ( Ede)
Ý lễ , danh sách Ân Nhân giúp VN, Phụng Vụ Thánh Lễ Kính Mừng Bổn Mạng và Thông tin chung của Giáo Xứ Cn 05.09.2021