LƯU TRỮ

Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 29 TN B và Thông Tin chung của GX CN 17-10-2021
Ý lễ, Danh sách Ân Nhân, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 28 TN B và Thông Tin chung của GX CN 10-10-2021
Thư Cám Ơn của ĐC Toma Aquino và thư Phúc Đáp và danh sách ân nhân đóng góp giúp nạn nhân Covid-19 te VN
Chân Thành Tri Ân Tất Cả Đẵ Đáp Lời Mời Kêu Gọi Giúp bệnh nhận và Các Nạn Nhân Covid-19 tại Việt Nam