LƯU TRỮ

Tuần Quốc Gia Cầu Nguyện cho Ơn Thiên Triệu
Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 32 TN B và Thông Tin chung của GX CN 07-11-2021
Ơn Toàn Xá tháng 11, 2021
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Teresa Nguyễn Thị Bích Huyền Spijkenisse 🙏🙏🙏