LƯU TRỮ

Cám ơn của tang gia cha Giuse Trần Đức Hưng
Phụng vụ Lời Chúa CN 3 Mùa Vọng C | Lezingen van 3e Zondag van Advent C jaar 12-12-2021
Tải xuống dạng pdf / Download als PDF Klik hier voor Nederlandse versie Phụng Vụ Lời Chúa  Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C Bài Ðọc I:     Xp 3, 14-18a “Chúa sẽ hân hoan vì người”....
Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm C, và Thông Tin chung của GX CN 05-12-2021
V/V: Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C, và Thông tin Giáo Xứ Cn 05.12.2021 Chủ đề suy niệm: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi...
Thánh Lễ An Táng Lm Giuse Trần Đức Hưng cha Cựu Quản Nhiệm GX NVCTTĐVN-HL