LƯU TRỮ

Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Maria Lê Thị Tin RIP ( Giáo xứ Tân Chí Linh, Sai gòn VN)
Thành Kính Phân Ưu Tang Gia người quá cố Matta Nguyễn thị Xuân Lan ( Oosterhout, N.B.)
Ý lễ, và Phung Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN II Thường Niên Cn 16. 01. 2022 và Thư Mời Tham Dự Lễ Mừng Tết Việt Nam Cn 30. 01. 2022
Ý lễ, và Phung Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Chịu Phép Rửa CN 09. 01. 2022 và Thư Mời Tham Dự Lễ Mừng Tết Việt Nam Cn 30. 01. 2022