LƯU TRỮ

Thư Mời Gọi Thiện Nguyện, Ân Nhân và Phụ Huynh giúp Trại hè Thiếu Nhi 23 - 30. 07. 2022
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Chay năm C Cn 13.03.2022
Bài Ðọc I:   St 15, 5-12. 17-18 “Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi...
Muc Vu 3 tm 5-2022
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay C 06. 03. 2022
Bài Ðọc I:    Ðnl 26, 4-10 “Dân được chọn tuyên xưng đức tin”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem...