LƯU TRỮ

Thành Kính Phân Ưu Tang Gia bà cố Maria Cao thị Lụa ( Loan ) RIP Phước Lâm, Việt Nam
Thông tin GX, Bài Đọc Lễ Chúa Giesu Về Trời, Sinh Hoạt Reconnect của giới trẻ, thư mời mua hàng giúp GX
Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Chúa Thăng Thiên/ Hemelvaart van de Heer - C
Bài Ðọc I:     Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những...
Báo Mục Vụ số tháng 6 tm 8-2022