LƯU TRỮ

Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 15 Thường Niên Năm C CN 10.07.2022
Bài Ðọc I:   Ðnl 30, 10-14 “Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa...
Phụng Vụ Lời Chúa zondag 14 door het jaar C CN 03.07.2022
(Luca 10, 2) Bài Ðọc I:  Is 66, 10-14c “Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó“. Trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy...
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XIV TN - C, Cn 03.07.2022 Mời gọi trợ giúp sinh hoạt trại hè, Thông tin BĐH-GX và Phân Ưu
Trại Hè Thiếu Nhi Update mededelingen over zomerkamp juli 2022