LƯU TRỮ

Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 17 TN -C door het jaar C Zondag 17.07.2022
                  ( Phúc âm: Luca 10, 38-42 ) Bài Ðọc I:    St 18, 1-10a “Ðối với Thiên Chúa có...
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XVI TN - C, Cn 17.07.2022 Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Mời gọi trợ giúp trại hè, Thông tin BĐH-GX
Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/ R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland Cothen 15.07.2022 V/v: Thông tin GX.: Bài đọc Thánh Lễ CN XVI mùa Thường...
Thư Mời Tham Dự Thánh Lễ Kính Bổn Mạng Giáo Xứ CN 18-09-2022 te Vinkeveen
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XV TN - C, Cn 10.07.2022 Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Mời gọi trợ giúp trại hè, Thông tin BĐH-GX