LƯU TRỮ

Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 18 Thường Niên Năm C CN 31. 07.2022
“Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”. Trích sách Giảng Viên.  Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này...
Cáo Phó của tang gia AC Phạm văn Nam Mến Mijdrecht
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 17 Thường Niên Năm C Cn 24.07.2022
Bài Ðọc I:      St 18, 20-32 “Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”. Trích sách Sáng Thế.  Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu la của dân Sôđôma...
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XVII TN - C, Cn 24.07.2022 Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Trại Hè khai mạc, TT Ban Thanh Niên