LƯU TRỮ

LLCĐ Tháng 01 & 02 2016
† Thành kính phân ưu Cụ Bà Maria Tống Thị Lượt - GĐ. LCTX
† Thành kính phân ưu Cụ Bà Maria Tống Thị Lượt - CĐ. Đức Mẹ La Vang
† Cáo Phó Cụ Bà Maria Tống Thị Lượt