LƯU TRỮ

Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN 26 TN C Cn 25.09.2022 Thư Mời Họp Qúy Vị Đại Diện và các thông tin khác
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Gia, AC Thịnh Purmerend mẹ Maria Nguyễn thị Cầm RIP USA gời tang gia
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Kính Thánh Bổn Mạng Giáo Xứ Liturgie van het Woord van het Patroonfeest CN 18.09.2022
Eerste Lezing (wordt gelezen in het Nederlands) Uit het boek Wijsheid (3, 1-9) De zielen van de rechtvaardigen echter zijn in Gods hand en geen foltering zal hen deren. In de ogen van de dwazen schenen...
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ Kính Thánh Bổn Mạng Giáo Xứ CN 18.09.2022. Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Cha Mẹ đỡ đẩu thêm sức, thư mời Họp Qúy Vị Đại Diện và thông tin khác