Thông Báo & Thư Mời

TT GX Bài đọc Thánh lễ CN 3 Mùa Vọng A Cn 11.12.2022. Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Giúo mua hàng gây qũy giáo xứ, Thánh Lễ Tết và thông tin GX

Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland Cothen 09.12.2022 V/v: CN 3 Mùa Vọng A, Cn 11.12.2022, Thư Mời tham …

TT GX Bài đọc Thánh lễ CN 3 Mùa Vọng A Cn 11.12.2022. Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Giúo mua hàng gây qũy giáo xứ, Thánh Lễ Tết và thông tin GX Read More »

TT GX Bài đọc Thánh lễ CN 2 Mùa Vọng A Cn 04.12.2022. Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Giúp mua hàng gây qũy giáo xứ, Thánh Lễ Tết và thông tin GX

Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland Cothen 06.12.2022 V/v: CN 2 Mùa Vọng A, Cn 04.12.2022, Thư Mời tham …

TT GX Bài đọc Thánh lễ CN 2 Mùa Vọng A Cn 04.12.2022. Thư Mời tham dự Lễ Giáng Sinh, Giúp mua hàng gây qũy giáo xứ, Thánh Lễ Tết và thông tin GX Read More »