Bài mới nhất

Kerstboodschap RK bisschoppen 2021
Screenshot-2022-12-28-at-21.03
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C / Lezingen van 4e Zondag van Advent C jaar 19-12-2021
Bài Ðọc I: Mk 5, 2-5a“Nơi ngươi sẽ xuất hiện Ðấng thống trị Israel”. Bài trích sách Tiên tri Mikha.Ðây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trongtrăm ngàn phần đất Giuđa,...
Thư mời tham dự Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 25.12. 2021 vào lúc 14.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen
Ý lễ, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm C, và Thông Tin chung của GX CN 12-12-2021