Bài mới nhất

Tk Phân Ưu tang gia ông Phanxico Vũ Trọng Dũng 30 maart 2022
Tk Phân Ưu tang gia anh Phero Phạm Quang Thủy RIP 30. 03. 2022 Nijmegen
Thư mời tham dự Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh 15. 04. 2022 vào lúc 17.00 giờ te Cothen
Thành Kính Phân Ưu gđ AC Nguyễn Xuân An (Ede) về sự ra đi của người mẹ