Bài mới nhất

Screenshot 2022-12-28 at 20.01
Phụng Vụ Lời Chúa CN 27 TN C Cn 02.10.2020
                  Bài Ðọc I:    Kb 1, 2-3; 2, 2-4 “Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín”. Trích...
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN 28 TN C Cn 09.10.2022 Thư Mời Họp tất cả Qúy Vị Đại Diện và các thông tin khác
Thư Mời Họp Quý Vị Đại Diện GK, HĐ và BN trong GX thứ bảy 22-10- 2022 vào lúc 13.00 giờ te Cothen
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN 27 TN C Cn 02.10.2022 Thư Mời Họp tất cả Qúy Vị Đại Diện và các thông tin khác